Petit Miguelito

Bɛ̌ sín Wikipedya

Ghislain Toffohossou François Miguel

Gbɛ tɔn
Azɔ é nɔ wa é : Hansinɔn‚ hankpatɔ.
Azan é gbé é ji ɖé é : 22 woosùn 1986
Fǐ é ji ɖé é : Kutɔnu

Toffohossou François Miguel‚ b'ɛ aziza nyikɔ tɔn nyi Petit Miguelito é‚ nyi hansinɔn‚ hankpatɔ benɛɛvi dokpo[1].


Gbɛzǎn tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ghislain Toffohossou François Miguel‚ b'ɛ aziza nyikɔ tɔn nyì Petit Miguelito ‚ jɔ ɖo azan ko nunkún we gɔ (22) woosùn xwé 1986 tɔn mɛ[2]. Sun we ɖokpó (11) wɛ é ɖo bɔ tɔtɔn hansinɔn Miguelito kǔ.

Ɖo kpɛvi tɔ̀n é nyi wan nŭ yɛ ɖiɖé bɔ ɖé é nɔn ɖotó tɔntɔn sìn hǎn lɛ akpakpa hǎn tɔn sɔ ɛ.

É ɖé agbanhwɛ tɔn nunkɔntɔn "Du perè au fils" (Sìn tɔ̀n wa vì jì) tɔ̀n ɖo lidósún xwé 2006 bɔ "Lonlonyin" nyi hǎn tajì ɖé gbayì gbɔn Benɛɛtò mɛ bó zé aziza nyikɔ tɔn yì ɖo Togotò Bukinatò kpodó Kodivwatò mɛ kpǎn.

É nɛ̀n gudó ɔ é ji han ɖévo lɛ bó ɖé agbanxwɛ ɖévo lɛ tɔ̀n kakǎ bɔ hanjɔjlaxwé "Nouvelle Donne" wazɔ hwɛ ɖo xwé 2011 tɔn mɛ nŭ hǎn tɔn ni lɛvɔ yi jí gɔna. E zɔn bɔ jì "Mon bébé" xǎ hansinɔn Teeyah kpodó hăn ɖévo lɛ kpó.

Hǎn tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Petit Miguelito sìn hǎn tajì lɛ ɖi é : lonlonyin‚ tchin-tchin‚ Juliana‚ parce que je t'aime‚ Chicaco...


Lonlonyin‚ Tchin-tchin‚ Juliana‚ Chicaco‚ Parce que je t'aime...

Agbanhwɛ tɔ̀n lɛ ɖié :

2006: Père au fils (Tɔ̀ wǎ vi jì)

2011: La prophétie (Ɖɔɖayi)

2013: Mon bébé (Wanyinanɔncé)

2013: Parce que je t'aime (Ɖo un nyi wan nì) 2017: Kpesse Kpesse

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. https://www.infoconcert.com/artiste/petit-miguelito-129326/concerts.html?menu=biographie
  2. https://www.infoconcert.com/artiste/petit-miguelito-129326/concerts.html?menu=biographie