N'Dali

Bɛ̌ sín Wikipedya

N'Dali

Acɛkpikpa
To é mɛ é ɖé e : Benɛɛto
Tokpɔn é mɛ é ɖé e : Bɔgu
Gán tokpɔnla ɔ tɔn : Daouda Saka Mere
Tovi lɛ
Tovi nabi é ɖo e : 113604

N'Dali ɔ, tokpɔnla totaligbe-hwetɔnwaji Benɛɛto to tɔn wɛ, bo ka lɛ toxohunnukun. É mɛ wɛ tokpɔn Bɔgu tɔn ɔ sin nɔtɛn ɖe.

Tokpɔnlavi tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Tokpɔnlavi atɔɔn wɛ N'Dali ɖo. Ye wɛ nyi: Bori, Gbeguru, N'Dali, Wénu kpodo Siraru kpán.

Togun[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖo kɛnsusɔ 2023 hwenu ɔ e xa gbɛtɔ 113604 ɖo N'Dali.

Hwenuxo[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Fi é nyɔnu e do N'Dali tokpɔnla wa ɔ nɔ jɛnukɔn ɔ e nɔ yɔlɔ ɖɔ Nyɔnɛ. Nyɔnu nɛ ɔ nɔ nyi Lafya Yerina Tamu. Axɔsuvi wɛ n'î, bo gosin Sinnabansusɔn. Sinnabansusɔn ɔ sin tinmɛ wɛ nyi (fye axɔsu jodo e). Toxo nɛ ɔ mɛ wɛ e gosin hwénu mɛɖaxó tɔn ku bɔ tɔ tɔn blibu kpo ta kpo e. Hwénu é gosín toxo Sinnabansusɔn ɔ mɛ ɔ, toxo ɔ mɛ nu lɛ bi sɔ gbetakɛn bo wa gɔ n'î bo do axɔɖuto goxɔnu afɔtɔn tɔn wa. Ɖo azan atɔn sin axɔsuɖuto yaɖe-yaɖe tɔn gblamɛ ɔ, é nɔ nyikɔ ma ɖo, bɔ toxo ɔ mɛ nu lɛ sɔ gbetakɛn bo ná nà nyikɔ ɖokpo é. Hwénu Awusa lɛ wa axɔsuɖuto yaɖe-yaɖe nɛ ɔ mɛ ɔ, ye vɛdó ɖɔ axɔsuvi Tamu wɛ nyi gan na sin. Mɔ wu wɛ zɔn bɔ ye sunnyí ɖɔ Daria. Tinmɛ tɔn wɛ nyi <<nuhwinhwɛn>>, ɖo nu ye dɛlɛ ɔ nyɔnu sixu nyi gan ɖo axɔɖuto nu ǎ. E nɛ ɔ wu wɛ Batɔnulɛ gbɔ bo hɛn nyikɔ nɛ ɔ. Yovo Flansé wɛ wa yɔlɔ nyikɔ nɛ ɔ gbɔ bo ɖɔ : N'Dali