Koubourath Oséni

Bɛ̌ sín Wikipedya

Koubourath Oséni

Ganhɔnyitɔ zɔ tɔn
Togán é glɔ é ɖé é: Nicephore Dieudonné Soglo
Acɛkpikpa é glɔ é ɖé é: Nicephore Dieudonné Soglo
Gbɛ tɔn
Azan é gbé é ji ɖé é: 23 Avril 1947
Fǐ é ji ɖé é: Xɔgbonu
Azan é gbé é ku é: 30 Octobre 2012


Koubourath Oséni ɔ, xwè 1947 gɔ́ ɔ mɛ wɛ e ji ì ɖe, ɖo Benɛɛto mɛ b'ɛ nyí dotoo, nyɔ̌nu toxoɖɔtɔ, bo nyi nyǐɖemɛtɔ-towuntun ɖaxo ɖo Benɛɛ, bó lɛ nyí ɖɛ̌mɛnu kpó gǎnhɔnyìtɔ́ kpó ɖò togán Nicephore Soglo hwenu.

Gbɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Koubourath Oséni ɔ, azan 23 ɔ lidosun xwe 1947 tɔn mɛ wɛ é ji i ɖo Xɔgbonu. Nyikɔ tɔn ɖesu nɔ nyi Kadidjat Koubourath Anjorin. Asu tɔn wɛ nyí Osseni.

Azɔmɛ li e gbɔn é[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Koubourath Osséni ɔ, bɛ azɔxwe dokɔ tɔn ɖo Bamako Mali tomɛ, bo lɛ yi ɖo Tahoua Niger tomɛ, mɔ ɖo Kayes kpo Sikasso kpo ɖo Mali bo wa din yi xɔ nukɔn tɔn linsinmɛ tɔn ɖo 1960. É gbɛ kan do wema kplɔnkplɔn nu ɖo azɔmɛ xwe linsinmɛ tɔn nyɔnuvi lɛ tɔn Markala tɔn ɖo Mali bo ɖo BEPC tɔn ɖo 1964 bo wayi azɔmɛ xwe linsinmɛ tɔn nyɔnuvi lɛ tɔn John F. Kennedy tɔn ɖo Dakar Sénégal tomɛ bo lɛ kɔ wa Benɛɛ ɖo 1968 bo ɖo Bac D. Énɛ ɔ gudo ɔ é yi kplɔnyiji-alavɔ Benɛɛ tɔn kaka yi jɛ̰ 1975. Ɖo zosun xwe 1975 kpodo ayidosun xwe 1977 tɔn kpan tɛntin ɔ, é blo azɔwa-bo-yi-nunywɛ-do-nunywɛ ji tɔn ɖo doto'zɔ'linu. É wa yi Kplɔnyiji-alavɔ Lomɛ tɔn bo ɖo nunywɛ yi do nunywɛ ji wɛ ɖo dotoxwe Lomɛ-Tokwin tɔn bo yi kunnuɖe wema Doctorat tɔn ɖo doto'zɔ mɛ[1], [2]

É lɛkɔ wa Benɛɛ bo nyi gan é xwe aza do dotoxwe Avlanku tɔn ɔ nu é sin 1977 wayi jɛ 1978. É nɛ ɔ gudo ɔ,e wa nyí dotoo yɛyɛ lɛ kpodo yɔkpɔvu lɛ kpan wu kpenukun do tɔ ɖo CNHU ɖo Kutɔnu sin 1979 wayi jɛ 1981.

Toxoɖuɖɔ sin ali tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

É nɔ nyiɖemɛ-towuntun ɖo mɛ ɖaxo sin xwe ɔ nu ɖo Bénɛ, nu xwe wowe (12). É wayi ɖɛmɛnu ɖo ɖɛmɛnugbasa nukɔn nukɔn tɔn Bénɛ tɔn ɖo 1991. Ɖo 1993 ɔ é jo tɛn tɔnmɛ do ɖo ɖɛmɛnugbasa bo wa nyi ganhɔnyitɔ e nɔ kpenukun azɔwiwa, azɔmimɔ kpodo tovi sin nunɔmɛ kpan wu ɖo togan Nicephore Soglo hwenu. Ɖo 1997 ɔ, e sɛ do Mali. Sin 1999 wayijɛ 2004 ɔ e wayi nɔ Conseil Économique et Social. Xwe 2009 tɔn ɔ, Koubourath Anjorin Oseni wa yi nyiɖemɛ-towuntun ɖo mɛ ɖaxo Bénɛ tɔn, bo nɔ dɔn kaka yijɛ 2021 bo wa jo tɛnmɛ do nu Mariam Cabi Talata ɖo azan nukɔn tɔn ayidosun xwe 2021 tɔn (1er juin 2021)[3].

Azɔ ɖevo e nɔ wa lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

É ɖu gǎn azɔn we ɖo kplekple nyɔnu lɛ sin gbɛ̌ta e ɖo Bénɛɛ lɛ é bi tɔn (Fnafb) ɖo 1992 kpodo 1994 kpan, bo lɛ ɖu ɖo Renap nu ɖo Genève ɖo Suisse. Bo lɛ nyi gǎn ɖò gbɛ̌ta Soroptimist international tɔn nu sin 2008 wayi 2010.

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. https://web.archive.org/web/20210615043258/https://lanationbenin.info/medecine-politique-solidarite-femininedr-koubourath-osseni-une-vie-au-service-de-la-republique/
  2. https://www.afro.who.int/node/4024
  3. Décret n'2009-051 du 02 mars 2009 portant Nomination de Madame Koubourath OSSENI en qualité de Grand Chancelier de l'Ordre National du Bénin