Hweyixɔ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Hweyixɔ

Acɛkpikpa
To é mɛ é ɖé e : Benɛ
Tokpɔn é mɛ é ɖé e : Xulɛnu
Tokpɔnla é mɛ é ɖé e : Kutɔnu
Tokpɔnlavi é mɛ é ɖé e : Tokpɔnlavi wo-ɖokpogɔ ɔ Kutɔnu tɔn
Tovi lɛ
Tovi nabi é ɖo e : 7 761

Hweyixɔ ɔ, sláta Benɛɛto tɔn lɛ ɖokpo wɛ bo ɖo tokpɔnlavi wo-ɖokpogɔ ɔ Kutɔnu tɔn mɛ ɖo tokpɔn Xulɛnu tɔn mɛ.

Tan tɔn kléun[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Hweyixɔ ɔ jɔ́ ɖo mijɛmiɖesihwenu ɖo xwe 1960 tɔn mɛ.É nyi slata nukunɖeji ɖokpo nu Benɛto ɔ ɖo hweyixɔwaji. Slata hweyixɔ sin tinmɛ wɛ nyi ɖɔ fie hwesivɔ nɔ yixɔ ɖee.

Tovi tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Kɛnsisɔ sin nuwiwa è azɔxwe « INSAE » tɔn blo ɖo xwè 2013 tɔn ɔ, Hweyixɔ ɖo gbɛtɔ 7 761.