Aller au contenu

Adidjatou Mathys

Bɛ̌ sín Wikipedya

Adidjatou Mathys

Ganhɔnyitɔ zɔ tɔn
Togán é glɔ é ɖé é: Patrice Talon
Acɛkpikpa é glɔ é ɖé é: Talon I kpodo II kpo
Gbɛ tɔn
Azan é gbé é ji ɖé é: 1956
Fǐ é ji ɖé é: Xɔgbonu


Adidjatou Mathys ɔ, nyɔ̌nu akwɛzɔwatɔ́ bo lɛ nyi nyɔ̌nu toxoɖɔtɔ Benɛɛtò tɔn b'ɛ ji i ɖò 1956 ɖo Xɔgbonu ɖò Benɛɛ

Azɔ̀wiwa tɔ̀n

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ganhɔnyitɔ Benɛɛ tɔn é nɔ kpenukun do azɔ̀xó wú e wɛ bo ɖo ganji sín azan 7 gɔ ɔ nuxasùn xwe 2016 tɔn ɖo Togan Patrice Talon sin acɛkpikpamɛ. Bo ko nyi gǎnhɔnyitɔ é nɔ kpenukún dó akwɛzinkàn to ɔ tɔn lido kpodo akwɛzinzán kpan wu ɖo Idriss L Dauda tɛnmɛ, ɖo Bénɛɛ Togan xoxo Yayi Boni hwenu nu sùn wo ɖokpo (11) bo jo tɛnmɛ do nu Jonas Gbyan

Gbɛ̀ tɔ̀n

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Adidjatou Mathys ɔ, è ji ɖo 1956 ɖo Xɔgbonu. nyí nùkɔ̀ntɔ́ tòxóɖɔ́gbɛtà Toxóɖɔgbɛ́ Bloc Républicain

Toxoaɖiɖɔ'zɔ wiwa tɔ̀n

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Adidjatou Mathys ɔ ajacɛ víjiji wɛ bo byɔ tozɔwiwa mɛ ɖo xwè 1982 bo nɔ tɛn gege mɛ. É nyi gǎn nú akwɛ́zɔxwe dokɔ tɔn Wemɛ tokpɔn tɔn bo nyí gǎn ɖaxo é xwe aza dó akwɛ́gbá ɔ tɔn kpodo akwɛ́linlɛn kpan we bo lɛ nyi gǎn bɔ do ganhɔnyitɔ akwɛzinkan na lido kpodo akwɛ́zinzan kpan wu e kaka yi jɛ 2011 ɖo Togan Thomas Boni Yayi hwenu. É wɛ nyí nyɔ̌nu nukɔntɔn é yi gǎnhɔnyitɔ gbasa nɛ ɔ sin hwenu e hun i e.

Nyi è eɖée

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

É yí Nyǐɖemɛ wuntun nyɔwatɔ Bénɛɛ tɔn (Officier de l'ordre du Mérite du Bénin) ɖò xwè 2010, bo lɛ yi Nyǐɖemɛ tɛn nukɔntɔn sin wuntun Bénɛɛ tɔn ɖò xwè 2000.