Acɔnmɔ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Acɔnmɔ

Ɖadonu: Yovo Lifín,jɛ̀,azìn,Sukle...

Acɔnmɔ ɔ nùdánnú ɖé wɛ bɔ é nɔ̀ ɖù ɖò Benɛɛtò mɛ. É nɔ lɛ ɖù ɖò Togotò mɛ.

Nɛ̌ wɛ é nɔ̀ ɖà gbɔ̀n ?[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nú e nà bló acɔnmɔ ɔ́, ajɔ̀xanú é è nɔ̀ mɔ̀ lɛ ɖie: Yovó lìfín ( farine de blé) bɛ́ ɖó ná sùkpɔ́, jɛ̀, nǔhwɛ́nkún e yovó ylɔ́ ɖɔ ''noix de muscade'' é kpódó ''levure'' kpán. Nǔhwɛ́kún nɛ́ lɛ ná ɖò xúxú bɔ è nà lì yee bó kɔ̀n dó gànnú ɖokpó mɛ̀ e kò kɔ̀n lìfín ɔ́ dó gànnú ɔ mɛ̀ bó dán bǐ dó kpɔ́ nɛ́. E nɛ̀ ɔ́ gúdo ɔ, è ná wùn sìn ná yì litli adaɖé vlɔ́ɖó wè dó lìfín e mɛ nǔhwɛ́kún lɛ kó ɖe, bó ná dán d'ewu. Nú lìfín gànnú ɖokpó ɔ, sìn litli adaɖé bɔ̀ è lɛ vlɔ̌ dó we wɛ̀ jɛ̀xá. E nɔ̀ wá gɔ́ beurre kpo kòklózìn kpó ná. E nɔ̀ wá dán nǔ nɛ lɛ bî d'ewu bɛ nɔ syɛ́n kpɛ̀ɖé, nǔ ná húzú wɔ̌ ɖɔ̌hùn. E nɔ̀ wá mlí dó sònù sònù bó nɔ̀ bɛ́ d'amì mɛ̀ ɖ'adòjí. Nú acɔnmɔ ɔ nɔ̀ adòjí bó jɛ̀ sìnmɛ ɖyɔ́ jí ɔ, e ko sɔ̀gbè nɛ́. E hɛ̀n ɔ́, e ná ɖù zòzò tɔ̀n e ká lɛ́ fá ɔ, e kò lɛ́ ɖò ɖùɖù wɛ.