Zofínkplɔ́sùn

Bɛ̌ sín Wikipedya
(É ɖyɔ ali nǐ sin Zofinkplɔsun)

Zofínkplɔ́sùn ɔ wɛ nyí sùn wé gɔ é ɖo xwé ɔ mɛ é.

Tínmɛ tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Zofínkplɔ́sùn ɔ tinmɛ tɔ̀n wɛ nyí sùn é mɛ é nɔ kplɔ́ zofín ɖò glé lɛ mɛ é.

Xìxà tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]