Aller au contenu

Zofínkplɔ́sùn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Zofínkplɔ́sùn ɔ wɛ nyí sùn wé gɔ é ɖo xwé ɔ mɛ é. É wɛ jɛ Alunsùn gudo.

Tínmɛ tɔ̀n

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Zofínkplɔ́sùn ɔ tinmɛ tɔ̀n wɛ nyí sùn é mɛ é nɔ kplɔ́ zofín ɖò glé lɛ mɛ é.

Xìxà tɔ̀n

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]