Aller au contenu

Alunsùn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Alunsùn ɔ wɛ nyi sun nukɔntɔn é ɖo xwé ɔ mɛ é. Zofínkplɔ́sùn wɛ nyi sùn ée jɛ gudo tɔn é.

Tínmɛ tɔ̀n

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Alunsùn ɔ tinmɛ tɔn wɛ nyi sùn é mɛ alǔn nɔ do tawun é.