Yɛhwè Tèrɛ̀za Jezu Yakpɔvu ɔ tɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya
Yɛhwè Tèrɛ̀za Jezu Yakpɔvu ɔ tɔn

Yɛhwè Tèrɛ̀za Jezu Yakpɔvu ɔ tɔn e nɔ lɛ́ ylɔ́ ɛ ɖɔ Yɛhwè Tèrɛ̀za Lisieux tɔn ɔ nyi yɛhwè ɖokpo ɖo Igléjà Katolika mɛ.

Tan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

è jì i ɖò 2 alunsun xwè 1873 tɔn mɛ ɖo Alençon (Orne) b'ɛ kú ɖò 30 Zoosùn 1897 tɔn mɛ ɖò xwè tɔn ko nukun ɛnɛ gɔ mɛ ɖò Lisieux (Calvados), e nyí gbɛ̀tahɛntɔ́ "Carmelite France" tɔn.

Azɔ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Aklunɔzɔ́watɔ́ ɖaxó ɖé wɛ é nyí ɖò xwè kanweko 19gɔ́ ɔ mɛ. È tuùn i hwenu e é kpo gbɛ̀ tɔn kpo kpo kpo kpo ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ ǎ, amɔ̌, è wlan nǔ e é wlan dó gbɛ̀ tɔn wu lɛ é ɖò gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ è wlan nǔ e é wlan dó gbɛ̀ tɔn wu lɛ é, bɔ è ylɔ nǔ enɛ lɛ ɖɔ "Histoire d'une âme".