Aller au contenu

Yɛhwè Luki

Bɛ̌ sín Wikipedya
Yɛhwè Luki

Yɛhwè Luki alɔ Luki wɛnɖagbewlantɔ ɔ nyí mɛ e è ma tuùn ganji ǎ, amɔ̌ é wlan akpáxwé ɖé ɖò Akɔjijɛ yɔyɔ́ ɔ mɛ é.

Tan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Azɔ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

È nɔ ylɔ ɛ ɖɔ Klisanwun sín mɛ e wlan wɛnɖagbe wema e è nɔ ylɔ dó nyikɔ tɔn mɛ é é kpo Mɛsɛ́dó lɛ tɔn kpo é. Nǔ e è ɖɔ dó nǔ e è wlan ɖò wema we énɛ́ lɛ mɛ é wu é sɔgbe xá nǔ e akɔxotɔ́ lɛ ɖɔ é, ɖó è ɖɔ ɖɔ è wlan ye ɖò xwè 80-85 tɔn mɛ.