Yɛhwè Andlé

Bɛ̌ sín Wikipedya
Yɛhwè Andlé

Yɛhwè Andlé ɔ Galilénu wɛ , bó nyí nɔví Piyɛ́ɛ tɔn.

Tan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

E nyí mɛ nukɔntɔn e mɔ Jezu Klísu, ɖo yɛhwesin e é lɛ ɖo Judɛ́ɛn tɔ ɔ́ nu é mɛ ɔ́. É ɖò mɔ̌ có, hwenu e Jezu wá mɔ Piyɛ́ɛ kpo nɔví tɔn Sinmɔ́ɔ (e nyí mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ ɔ́) kpo ɖò ɖɔ yětɔn lɛ́ɛ nyi wɛ ɖò Tibɛliadi tɔ ɔ́ jí é wɛ è ylɔ̌ Piyɛ́ɛ dó nǔjɔnǔ mɛ. É nɛ́ wú wɛ yɛhwenɔ lɛ́ɛ nɔ́ ylɔ́ ɛ ɖɔ: Gbɛtɔ́ nukɔn tɔn e Mawu ylɔ́ é. Wǔ e nɔví nɔví Piyɛ́ɛ kpo Andlé kpo nɔ kí ɔ́ wá nyí wuntun ɖé nú ali e è gbɔn bo na yì bǔninɔ ɖò sinsɛn e ɖò zǎnzǎnhwe jí é kpo ée ɖò gbadahwe jí é kpo tɛntin é.

Azɔ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]