Wututu hwɛkan ɖokponɔ

Bɛ̌ sín Wikipedya
Wututu hwɛkan ɖokponɔ
Azìn tɔn

Wututu hwɛkan ɖokponɔ ɔ, xɛvi hwɛkan ɖokpo nɔ wɛ bo ɖo xɛhɛnnu "Sturnidae" tɔn mɛ. É nɔ wi. E nɔ mɔ ɛ ɖo fye lɛlɛ do Mediterrané sin xu lɛ e.

Nunɔmɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Wututu hwɛkan ɖokponɔ ɔ, ɖo fun wiwi. Asi lɛ ɖo ga na yi centimɛtlu 22 yi 23 mɔ, bo ɖo nudagan 70 yi 100 mɔ, bɔ asu lɛ ɖo nudagan 80 yi 115. Ye ci koboo, bo ɖo bɛ gaga kpodo sike kpɛvi kpan. Fun yetɔn ci wiwi bo nɔ kɔn demɛ. È nɔ mɔ nu wewe tawun-tewun ɖo fun lɛ sin nu ɖo nɛgbé, ta kpodo akɔngonu kpan. Nukunzin yetɔn ɔ kɔsinnɔ wɛ. Fun asu lɛ tɔn nɔ kɔn hun asi lɛ tɔn. Ɖo azin fifɛ hwenu ɔ, bɛ asu ɔ tɔn nɔ ci koklojonɔ bo ka nyi vɔvɔ ɖo asi ɔ gɔn, bɔ nukunzin tɔn nɔ ɖo xlɛ xlɛ.

Wututu hwɛkan ɖokponɔ ɔ sin vi lɛ nɔ ɖo fun kɔsinnɔ.

Gbe tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Wututu hwɛkan ɖokponɔ ɔ gbe tɔn ci wututu kpaa sin gbe ɖɔhun bo ka ɖiɖɛ hu kpaa tɔn. É nɔ ɖɔ pi-iiiu pi-iiiu. É nɔ lɛ ɖɔ klakakaka.

Nuɖuɖu tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nu bi wɛ é nɔ ɖu, ɖo taji ɔ atinsinsɛn gbemɛ tɔn alo e e do e : "cerises, prunes, olives ; nukun lɛ ɖo taji jinukun lɛ. Mɔ ɖokpoɔ é nɔ lɛ cyán nuvinuvi lɛ kpodo bese kpodo alɔtɔ kpan.

Vi jiji tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Azin ɖiɖo hwenu bɛsin lidosun wayi liyasun sin vlɔdowe. Adɔ ɖokpoɔ mɛ wɛ ye nɔ nɔ́, bo nɔ ɖo asi ɖokpo. Asu ɔ kp'asi ɔ kpo nɔ nɔ́ kpɔ bo gba adɔ ɔ kpodo zunkan xuxu kpodo atinɖɔ kpodo ama kpodo xɛfun kpan. Ye nɔ gba aɖɔ ɖo donumɛ alo atin ji, mɔ ɖokpoɔ ɖo xo è gbɛtɔ ko gba ye mɛ. Wututu hwɛkan ɖokponɔ asi ɔ nɔ ɖo azin atɔn yi atɔɔn mɔ. Bo ka nɔ ɖo azɔn we ɖo xwe ɖokpo mɛ. Vi tɔn lɛ nɔ jɛ jlokokomɛ aklúnɔzángbla atɔn mɔ gudo.

Fye ye nɔ nɔ́ lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

È nɔ mɔ e ɖo Espagne, Portigal, Corse, Sardaigne, kpodo Sicile kpan gbeji wa yi Aflika sin totaligbé(Maroc, Algérie, Tunisie, Libye). Wututu hwɛkan ɖokponɔ ɔ e nɔ lɛ mɔ ɛ ɖo Grece kpodo Malte kpan. É nɔ nɔ́ fye zunkan wlɛwlɛ lɛ ɖěe gle lɛ kpodo toxo e lɛlɛ dowe toxo hun nukun lɛ e kpan. É nɔ ɖo adɔ tɔn nyi jiyiyi mɛtlu 2500 mɔ.

Dodotɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]