Woosùn

Bɛ̌ sín Wikipedya
(É ɖyɔ ali nǐ sin Woosun)

Woosùn ɔ wɛ nyí sùn wéwé gɔ é ɖo xwé ɔ mɛ é.

Tinmɛ tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Woosùn ɔ tínmɛ tɔn wɛ nyí sùn é mɛ woo nɔ tɔn ɖé é.

Xixà tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]