Woosùn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Woosùn ɔ wɛ nyí sùn wéwé gɔ é ɖo xwé ɔ mɛ é. E wɛ jɛ Abɔxwísùn gudo.

Tinmɛ tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Woosùn ɔ tínmɛ tɔn wɛ nyí sùn é mɛ woo nɔ tɔn ɖé é.

Xixà tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]