Aller au contenu

Wɔtaklɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya
Wɔtaklɛ

Wɔtaklɛ ɔ kanlin wɛ bo ɖo kanlin e nɔ ɖu lan lɛ sin hɛnnu mɛ wɛ. É ylɔ ɖo "Mangouste" ɖo yovogbè mɛ.

É ɖó nukúnti kpó agbaza kpó, tó kpɛví lɛ́ɛ, afɔ kpɛví lɛ́ɛ kpo, bɔ do tɔn nɔ́ lín. A na mɔ ɖɔ nǔ e è nɔ mɔ lɛ́ɛ ko ɖó xɛ lɛ́ɛ, alǒ nǔ e nɔ cí xɛ lɛ́ɛ é; hweɖelɛnu ɔ́, è nɔ mɔ lɛ́ɛ bɔ avɔ yětɔn nɔ cí xɛ lɛ́ɛ ɖɔhun. Akpá yetɔn lɛ nɔ́ nyí nǔ e è nɔ sú dó é ǎ, bɔ nǔ e è nɔ zán dó ɖò ayikúngban ɔ jí é wɛ nyí ɖɔ è nɔ dó kun do.