Aller au contenu

Vodún

Bɛ̌ sín Wikipedya
Rite vaudou à Ouidah (Benɛɛtò).

Vodún ɔ, nyi sisɛn hwɛndomɛ tɔn ɖo Benɛɛto mɛ. Xwewu xwewu ɔ, é nɔ ɖu xwé tɔn ɖo Benɛɛtò mɛ, b'ɛ nɔ ylɔ ɖɔ vodúnxwè.

Vodún sín tínmɛ wɛ̀ nyí nǔbudò, nǔ e wú e mà sixú mɔ̀ nùkún jɛ̀ ǎ e. Hlɔ̌nhlɔ̌n e kpénǔbǐ wú e. Hlɔ̀nhlɔ̌n nɛ́ ɔ wɛ̀ è túùn nú nǔ mɛ̀sɛ̀n Mǎwu kpó Sɛ́gbó lissà kpó. Yě mɛ̀ e nyí asú kpó asì kpó é. Tàn ɖɔ̀ yě gblàmɛ̀ wɛ̀ vǐ wɛ̌nɛ tɔ́n ɖè lòbò ɖó acɛ̀ bɛ́ jíwǔ. Vǐvú yètɔ̀n lɛ wɛ̀ nyí càngǒ, xɛ̀viosò, Nana Bulukú, axɔ́sì ayǐkúngbàn tɔ̀n, zǎn tɔ̀n kpódó nǔjíwǔ e yě hɛ̀n lɛ kpó. Sakpàtá, mawǔ e nɔ̀ dá hwɛ̀jìjɔ̀ e kpodó é nɔ̀ dó mɛ̀ Kɔ́mɛ̀ nú ékpodó nǔmɛ̀sɛ̀n tɛ̀nmɛ tɛ̀nmɛ̀ ɖěvò lɛ kpó. Ɖò Benɛɛ ɔ́, hàn é è nɔ̀ jì nú vodún é ɖò tɛ̀nmɛ̀ tɛ̀nmɛ̀ bòdó màxà sín hwè tɔ́n wà jí yì hwèyìxɔ̀ wà jí, kpódó tòtàlìgbé yì tòfɔ̀lìgbé. Ɖě e nǔwìwà lɛ byɔ́ gbɔ̀n ɔ́, e sixú xò hǔn, bó ɖúwè, bó jìhàn, xwédó tìtòmɛ hànjìjì yàɖe yaɖe lɛ tɔ̀n lě e sìnsɛ̀n ɖě lɛ nɔ̀ bló gbɔ̀n é abǐ lě e hwɛ̀ndò mɛnú lɛ zɔ́n gbɔ̀n é. Nǔwìwà nɛ́ lɛ bǐ nɔ́ zɔ́n bɔ̀ yě nɔ̀ mɔ̀ acɛ̀ yí ɖò wɛ̀kɛ́ ɔ́ sí, gbɔ̀n súsù kpà nî gblàmɛ̀ kpó awǎjíjɛ kpó, e nɔ̀ lɛ nyí mɔ̌ hwènù yě ɖò alwɛ̀ mɛ é abǐ hwènù yě ylɔ̌ mɛ̀ è kò kú é sín sɛ́ bó ɖò xóɖɔ xɛ ɛ wɛ é, ayǐɖèɖ'áyǐ gbɔ̀n kàntátà alǒ wèɖúɖú, gbòblíblí alǒ hwènù e agbàzà ɖò wǔdán wɛ é.

Vodún sínsɛ̀n nú wíwà

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

È kpòɖò vodún sɛ̀n wɛ̀ ɖò Benɛɛ káká jɛ̀ dìn. Ɖò tòfɔ̀ligbe ɔ́, mɛ̀ gègě kpóɖò vodún sɛ̀n wɛ tɔ̀n fí ɖò Benɛɛ. Ɖò tò ɔ́ fɔ̀ligbé ɔ, vodùn sínsɛ̀n kpoɖò gbètɔ̀n dó wɛ̀. Yɛ̀hwènɔ vodún tɔ̀n lɛ ɖó tìtòmɛ yětɔ̀n bɔ̀ sísí ɖ'enù. Yě wǔ wɛ bokɔ̀nɔ lɛ bɔ̀dó, yědɛ lɛ nɔ̀ zìnfádɛ́ abǐ yě nɔ̀ mɔ̀ nǔ nú mɛ̀. Dàn ɔ, vodún é nɔ̀ dó dɔ̀kùn titeungbè nú mɛ̀ bó nɔ̀ ná nyɔ̌nǎ mɛ̀ é wɛ̀. E kà nɔ̀ lɛ́ hɛ̀n nyɔ̀nǎ mɛ̀tɔ̀n bǐ gblě, nú è mà túùn sùn tɔ̀n nyì nî ǎ.

Vodun tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖò Benɛɛtòmɛ ɔ, vodún tɛnmɛ tɛnmɛ wɛ ɖè.

Lɛgba

Vodún Lɛgba b'ɛ nɔ mɔ ɖo alikplétɛn lɛ. É nɔ ɖɔ déwu ɖɔ, é nɔ cyɔn alɔ mɛ jí bo nɔ na mɛ ayìjayì.

Xɛvioso

Vodún Xɛvioso wuntún tɔn nyi asyɔví. É nɔ ɖɔ déwu ɖɔ, é nɔ do hwɛ nu ajotɔ kpodo alannuwatɔ lɛ kpo.

Sakpata

Vodún Sakpata nyi vodún ayikungban tɔ̀n.

Dàn

Vodún Dàn ɔ wuntún tɔn wɛ nyi ayiɖohwɛɖo. É nɔ ɖɔ déwu ɖɔ, é nɔ na mɛ dɔkun.

Mamiwátá

Vodún Mamiwátá ɔ wuntún wɛ nyi nyɔnu e nyi adaɖé gbɛtɔ adaɖé xwévì e. É nɔ ɖɔ déwu ɖɔ, é nɔ nɔ xu mɛ.

Vodún Gǔ ɔ, vodún ayatɔ lɛ tɔn wɛ bɔ wuntún tɔn nyi gàn. É nɔ ɖɔ déwu ɖɔ, é nn o cyɔn alɔ mɛ jí bo ka nɔ lɛ do sɛnbà mɛ.