Un do gbe we Malia

Bɛ̌ sín Wikipedya

Un do gbe we Malia, ɔ nyi ɖɛ ɖé bɔ klisanwun lɛ nɔ xo nu Nɔ mimɛ Malia.

Ɖɛ ɔ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Un dó gbe we Malia, hwi mɛ e acɛ gɔ lǐndɔ̌n na lé

Aklunɔ, ɖo kpɔ́ xa we,

ɖɛ è a yǐ le hú nyɔ̌nu lɛ́ɛ bi  tɔn,

bɔ Jezu vi towe ka nyí ɖɛ lɛ́ɛ bǐ nɔ,

yɛhwè Malia, Mawu nɔ,

savo do mǐ hwɛ̀hutɔ́ lɛ́ɛ tamɛ,

dìn kpodó kú mǐtɔn hwenu kpán.

Axwaɖi