Ugandatò

Bɛ̌ sín Wikipedya

Ugandatò

Toxo nukundéjí tɔn: Kampala
Ga ɖiɖi tɔn: 241550 km2 km²
Tovi: 41487965hb
Togán tɔn: Yoweri Museveni

Ugandatò b'ɛ ylɔ ɖɔ république de l'Ouganda ɖo yovogbè mɛ ɔ, nyí tò ɖé ɖo hwéyixɔwají Aflika tɔn.

Tò é lɛlɛ dó è lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

kongotò,kenyàtò,Rwandatò,Sudan du Sudtò kpodó Tànzànitò kpán.

Gbè é è nɔ dó ɖò Ugandatò mɛ lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Glɛnsingbè wɛ nyí gbè tájí é è nɔ̀ dó ɖò Ugandatòmɛ e.Swahili kà nyí gbè tájí e bɔ̀ d'ewu e.