Tanxwé Da-Silva

Bɛ̌ sín Wikipedya
Nɔtɛn tanxwé ɔ tɔn

Tanxwé Da-Silva ɔ, é hun ɖo xwe 1998 mɛ ɖò aguda hɛnnu ɖe sin xwegbe ɖo Xɔgbonu ɖo tɔ kpɛvi ɔ kpo sinsɛnxɔ ɖaxo Igleja Katolika tɔn tɛntin. Cobo nu e na byɔ xwe ɔ gbe ɔ, é nɔ mɔ ɖiɖe ɖe lɛ ɖo ɖo ɔ wu bɔ ye ɖo kannumɔ sin ajɔ sin tan kpi wɛ. E nɔ lɛ́ sun nyi ɖiɖe nɛ lɛ ɖɔ « e ɖo dandan mɛ bɔ é ɖò na flin kannumɔ sin ajɔ e vɔvɔ lɛ wa e».

Lee e gba xwe nɛ ɔ gbɔn e[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Tanxwɛ ɔ ɖo agudasin xɔgbigba ɖé mɛ ɖò Xogbonu . Xwe nɛ e gba ɖo xwè 1890 mɛ ɔ , nyí dɔkunnɔ hɛnnu aguda ɖokpo tɔn. Xɔ gege mɛ ci hwexonu tɔn ɖɔhun, bɔ é nɔ mɔ fɔto xoxo lɛ ɖo dowu.

Nu e ɖo titɛ ɖo fi nɛ lɛ e[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nǔ e è nɔ mɔ ɖò fí e è nɔ sɔ́ nǔ lɛ dó bló nǔ lɛ́ɛ ɖó é nyí nǔ e è nɔ mɔ ɖò fí e è nɔ sɔ́ nǔ lɛ dó bló nǔ lɛ dó bló nǔ lɛ ɖó é tɔn ǎ. Akpá ɖokpo ɖokpo ɖò xɔ ɔ́ mɛ ɔ́, è nɔ sɔ́ ɖó te nú nǔɖexlɛ́mɛ ɖé lɛ́ɛ, ɖi fí e è nɔ ɖe nǔɖexlɛ́mɛ e nɔ ɖɔ xó dó tofɔligbé Afríka tɔn wu é; è nɔ lɛ́ sɔ́ ɖó te nú nǔɖexlɛ́mɛ e nɔ ɖɔ xó dó tofɔligbé Grɛki tɔn kpo Hlɔ̌manu tɔn kpo wu é; è nɔ lɛ́ sɔ́ ɖó te nú nǔɖexlɛ́mɛ e nɔ ɖɔ xó dó gbɛtɔ́ wiwi e è nɔ ylɔ́ ɖɔ mɛ nukúnɖéjí lɛ́ɛ wu é, nyɔnu lɛ́ɛ, nǔɖexlɛ́mɛ e nɔ ɖɔ xó dó nǔɖexlɛ́mɛ è nɔ ylɔ́ ɖɔ mɛ wiwi lɛ́ɛ sín nǔɖokan lɛ́ɛ wu é.