Takwɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Takwɛ nyi akwɛ bɔ acɛkpikpa nɔ yi ɖo tovi lɛ si ɖo e ɖo na su dandan. Takwɛ wunmɛ gege wɛ ɖe. Akwɛ nɛ e axɔsu nu yi ɖo tovi lɛ si e wɛ e nɔ zan ɖo wa tozɔ na nu ɖagbe to ɔ kpo tovi lɛ kpo tɔn.

Sín hwexónu wa din ɔ́, takwɛ nyí nǔ taji e nɔ ɖó to lɛ́ɛ sín gbɛzán mɛ, acɛkpikpa yetɔn kpo hlɔnhlɔn yetɔn kpo mɛ.

Takwɛ sin tan[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Takwɛ ɖo Benɛɛtò mɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]