Akwɛ FCFA

Bɛ̌ sín Wikipedya

Akwɛ FCFA nyi akwɛ é nɔ zan bo nɔ do xɔ nǔ na ɖò to e ko nɔ do yovo Flansé gbé lɛ e mɛ. É ɖé tɛnmɛ-tɛnmɛ.

Bloblo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Acɛkpikpa wɛ nɔ kpé nukun ɖo Akwɛ ɔ bloblo tɔn kpodo zinzan tɔn kpan wu ɖo Benɛɛtomɛ. Méɖéján (mɛɖé kpohun) sixu blo á.

Alɔkpa é ɖé lɛ é[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Akwɛ FCFA ɖé ɖo cɛngin lɔji bo nyi gankwɛ. Éé sɔ wéma do blo na lɛ è ɖé, bɔ é nɔ ylɔ yé ɖɔ Billet.

Gankwɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Gankwɛ tɛnmɛ tɛnmɛ wɛ é nɔ zan ɖo Benɛɛtomɛ. É na mɔ:

  • Ɖwakpo (Ɖɔla ɖokpo)
  • Ɖwawé (Ɖɔla wé)
  • Kpɔnɖokpo (Kpɔnwun ɖokpo)
  • Kpɔnwé (Kpɔnwun wé)
  • Kpɔn'ɛnɛ (Kpɔnwun ɛnɛ)
  • Kpɔnwun tantɔn
  • Kpɔnko (Kpɔnwun ko) (E lɛ ɖé ɖo wéma lɔji)

Wémakwɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Wemakwɛ tɛnmɛ-tɛnmɛ wɛ é nɔ zan ɖo Benɛɛtomɛ. É na mɔ:

To é nɔ zan lɛ é[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Benɛto, Burkina-Faso to, Kodivwatò to, Nijɛ to, Senɛgal to, Togo to, Giné to kpodo Mali to kpo wɛ nɔ zan akwɛ FCFA ɔ ɖo hweyixɔwanu Afrika tɔn.