Tɔfɔ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Tɔfɔ

Aliěe yi Tɔfɔ e
Acɛkpikpa
To é mɛ é ɖé e : Benɛɛ
Tokpɔn é mɛ é ɖé e : Atlantique
Tovi lɛ
Tovi nabi é ɖo e : 101585

Tɔfɔ ɔ, toxo ɖokpo wɛ e nyi ɖo afɔligbe Benɛɛto ɔ tɔn bo lɛ nyi tokpɔnla ɖo Atlantique .

Tovi nabi é ɖo é[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Kɛn tovi lɛɛ tɔn ěe e sɔ́ ɖo xwè 2013  tɔn mɛ e ɔ, tokpɔnla Tɔfɔ tɔn ɖo gbɛtɔ 101585.

Gbɛtɔ nukunɖéji Tɔfɔ tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Gbɛtɔ nukun ɖeji Tɔfɔ tɔn ěe ma sɔ ɖo mi mɛ a lɛɛ ɖokpo wɛ nyi yɛxwénɔgan Bɛnadɛn Gantin