Tɔ mitɔn é ɖo sɛxwé

Bɛ̌ sín Wikipedya

Tɔ mitɔn é ɖo sɛxwé ɔ nyi ɖɛ ɖé bɔ klisanwun lɛ nɔ xo.

Ɖɛ ɔ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Tɔ mitɔn é ɖo Sɛwxwé le, nyikɔ towe ni nyi nu mimɛ tɛgbɛ, nu a nyi mɛ bi'xɔsu.

Le e nɔ blo jlo towé gbɔn ɖo Sɛxwé ɔ, ni mɔ ɖo gbɛde.

Na nuɖuɖu egbe tɔn mi, lee a ko nɔ na gbɔn le.

Sɔ hwɛ mitɔn lɛ kɛ mi lee mi lɔ nɔ sɔ hwɛ kɛ mɛ é nɔ j'agɔ do mi lɛ gbɔn le.

Ma lɔn nu mi jɛ mɔɖuɖo aovi tɔn lɛ mɛ o.

Ka hwlɛn mi gan sin nu nyanya mɛ.

Axoaɖi!