Aller au contenu

Sierra Leonetò

Bɛ̌ sín Wikipedya

'

Toxo nukundéjí tɔn: Freetown
Ga ɖiɖi tɔn: 71 740 km²
Tovi: 8 908 040 (2021)
Togán tɔn: Julius Maada Bio

Sierra Leonetò nyí tò ɖé ɖo hwéyixɔtɛn mɛwigbéjí tɔn.

Tàn tɔ̀n kléwun

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Azǎn ko atɔɔn nukun wé gɔ (27) lidosùn xwè 1961 tɔn mɛ wɛ jɛ éɖésunɔsi ɖè. Freetown ka nyí mijɛmǐɖési toxo tɔn ɔ bɔ é nɔ ylɔ́ ví súnnù lɛ ɖɔ Sierraléonais bó nɔ̀ ylɔ́ nyɔ̌nu lɛ ɖɔ̀ Sierraléonaise.

Tò é lɛlɛ do é lɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

To é lɛlɛ do é lɛ wɛ nyí Ginetò ɖo totáligbé-hwézɛhwɛtɛn kpo hwéyixɔtɛn kpo. Ɖo tofɔligbé hwézɛhwɛtɛn Liberiatò. Xú wɛ ɖo tofɔligbé hwéyixɔtɛn nú Sierra Leonetò ɔ.

Gbè ee nɔ dó ɖò Sierra Leonetòmɛ lɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Glɛnsíngbè wɛ nyí gbè ee nɔ dó ɖò tájí e. Krio ka nyi anɔ̌nùgbè e ɖò tájí e.