Liberiatò

Bɛ̌ sín Wikipedya

Liberiatò

Toxo nukundéjí tɔn: Monrovia
Ga ɖiɖi tɔn: 111 369 km²
Tovi: 5 073 296
Togán tɔn: Joseph Boakai

Liberiatò b'ɛ ylɔ ɖɔ république du Libéria ɖo yovogbè mɛ ɔ, nyí tò ɖé ɖo hwéyixɔwají Aflika tɔn.

Tàn tɔ̀n kléwun[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Liberiatò ɔ jɛ eɖésunɔsi ɖò azǎ̌n ko atɔɔn nukún ɖokpo gɔ (26) liyàsùn xwè 1847 tɔn mɛ bo gòsín Amelikatò kànnu. Gbɛtɔ líví atɔɔn jɛjí wɛ ɖò tò ɔ mɛ. Mɛɖaxó Joseph Boakai wɛ kpacɛ do tò ɔ nu.

Tò é lɛlɛ do é lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

To é lɛlɛ do é lɛ wɛ nyí Sierra Leonetò kpodo Ginetò kpo ɖò totáligbé tɔn. Kodivwatò ká ɖo hwétɔ́nwají tɔ̀n.

Gbè ee nɔ dó ɖò Liberiatòmɛ lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Glɛnsingbè wɛ nyí gbè tájí é è nɔ̀ dó ɖò Liberiatòmɛ e. Kpèllé, Bassa kpodó Grebo kpo ka nyí anɔ̌nugbè e ɖo tájí lɛ e.