Saint-Valentin sin xwè

Bɛ̌ sín Wikipedya

Saint-Valentin sin xwè ɔ azǎn ɖe wɛ bɔ é sɔ́ ɖo te nu wanyiyi ɖò 14 ɔ́ Zofínkplɔ́sùn ɔ mɛ. Gbe nɛ gbe ɔ, asú kpo asì kpo lɛ nɔ zán hwenu enɛ bo nɔ ɖɔ xó víví nú yeɖée, bo nɔ na nǔ e nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú yeɖée lɛ é yeɖée: atín vɔvɔ e nɔ nyí wuntun wanyiyi tɔn lɛ é kpo nu ɖevo lɛ kpo.

Tan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]