Aller au contenu

Sɛndodó gbasá Benɛɛtò tɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Sɛndodógbasá Benɛɛtò tɔn

Nɔtɛ̀n Sɛndodógbasá
Sɛ̀ngbasà ɔ
Mɛ e xwe aza denu e : Dorothée Sossa
Xwè e mɛ e jɔ e : 1993
Hwɛɖɔtɔ nabi e ɖo e : 7

Sɛndodó gbasá Benɛɛtò tɔn ɔ, wɛ nyi sɛngbassa tají ɖo sɛnɖoɖó lí jí. É nɔ gbéjé sɛn lɛ kpɔn ɖɔ yé sɔ gbé xǎ sɛndodó ɔ a ji. Mɛdaxo Dorothée Sossa wɛ yé sɔ gán é xwé aza nǔ sɛndodó gbasá Bennɛɛtó tɔn sín azan ayizɛn gɔɔ ayidosún léxwé 2023.

Tàn tɔn kléwun[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Éé Benɛɛvì lɛ gó sí toklpé daxó (Conférences des forces vives de la Nation) ɔ́‚ yé sɔ azɔxwe "Haut Conseil de le République" tun té bɔ é na nɔ gbéjé azɔxwe Benɛɛtó tɔn lɛ sìn azɔwiwa. Gan é xwé aza ɖo xwé ɔ nǔ ɔ nɔ nyi yɛhwenɔgán Isidore de Souza.

Bɛsín ayidosún 1993 Sɛndodó gbasa ɔ sin nɔtɛn wa Kutɔnu.

Gbɛtɔ sisi-jɛxa tɛnwé (07) wɛ nɔ kpé nukún ɖo sɛn ɖodo xó wu ɖo sɛndodó ɔ gbasa. Ɖo gbɛtɔ tɛnwé lɛ mɛ ɔ‚ yé nɔ mɔ sɛnsɔwatɔ daxó‚ tozcwatɔ daxó kpo xunjɛdomɛjitɔ daxó lɛ kpo.

Ɖɛ̀mɛnu gbasǎ non ɖé mɛn ɛnin (04) bɔ togán ɔn non ɖé mɛn atɔn (03). Yé ɖo atchɛ ɖo finin nǔ xwé atɔn‚ b'ɛ yé hin ɔn yé si lɛvɔ sɔ yé nǔ xwé atɔn dopko gɔ nan[1].

Sɛndodó Benɛɛ tɔn gbɛ dɔ mɛ ɖé sɛ do a gba tɔn sa lɛ kún sɔ ɖó naɔ wa zɔ ɖé vó kaka bó gó sí finin ó[2][3]

Mɛdaxo Cossi Dorothée Sossa wɛ nyi gan ɖo Sɛndodó gbassa Bennɛɛtó tɔn sín ayidosún léxwé 2023. Azɔwatɔ gbɛtɔn é kpó lɛ non nyi : Mathieu Gbèblodo Adjovi, Aleyya Gouda épouse Baco, Michel Adjaka, Nicolas Assogba et Vincent Codjo Acakpo[4].

Gàn tɔn xoxó lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Azɔ é nɔ wa lɛ̀[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Benɛɛvi lɛ bĭ ɖo atchɛ bó nan ɖɔn nǔ fli jɛ wɛn ɖébǔ ɖo sɛn li jí sɔ yi Sɛndodó gbasá. Sɛndodó gbasǎ ɔ nɔ gbéjé Sɛn tosɛn éé dɛmɛnu lɛ zé é kpɔn. Tovi kpaa lɛvɔ sí dɔ nì gbejé sɛn ɖé kó wa yi eé kpɔn.

Sɛndodó gbasǎ ɔ wɛ nɔn dɔ mɛ é dìn nǔ sɔmisɔmi lɛ é gbɔn gudó. Benɛɛvi tì ɖo acɛ bo na gbɛ̀ hwɛ tɔn ǎ.

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. https://presidence.bj/home/les-institutions/la-cour-constitutionnelle/
  2. https://presidence.bj/home/les-institutions/la-cour-constitutionnelle/
  3. https://presidence.bj/actualite/comptes-rendus/293/cour-constitutionnelle-7eme-mandature-prete-serment
  4. https://presidence.bj/actualite/comptes-rendus/293/cour-constitutionnelle-7eme-mandature-prete-serment