Sɔmisɔmí

Bɛ̌ sín Wikipedya
Sɔmisɔmí gbá

Sɔmisɔmí ɔ, nǔwiwa ɖé wɛ bɔ sɛn n'acɛ tɔn toví lɛ nu ye na tɔ́n bo yí sɔ́ wěma dó gbá mɛ nú mɛ è jlo yé é nu é ná ɖu gǎn ɖo tó ɔ nu é alo é ná nyí ɖɛ̌mɛnu tɔ́n é.

Tàn tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Gbɛ̀tà ě nɔ̀nɔnu é[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nɛ̌ é nɔ bló sɔmisɔmi ɔ gbɔ̀n?[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Wàlɔ̀ yɔ̌yɔ́ ě è nɔ bló ná dìn e[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]