Aller au contenu

Sèdozan Jonas Gbenameto

Bɛ̌ sín Wikipedya

Sèdozan Jonas Gbenameto

Azɔ tɔn
Ɖɛmɛnu Benɛɛto tɔn
{{{hwenu é nyi togán ɖé é}}}
Sɔmisɔmi nukɔntɔn : 2019
Ɖɛmɛnugun : Tantɔngɔɔ (8è)
{{{azɔ tɔn-2}}}
{{{hwenu é w'azɔ-2 ɖé}}}
{{{azɔ tɔn-3}}}
{{{hwenu é w'azɔ-3 ɖé}}}
Gbɛ tɔn
To é mɛ nu wɛ nǐ é : Benɛɛto
Toxoɖɔgbɛ tɔn : Bloc Républicain (BR)


Sèdozan Jonas Gbenameto ɔ, nyi ɖɛmɛnu ɖo ɖɛmɛnugun tantɔngɔɔ ɖɛmɛnugbasá Benɛɛto tɔn mɛ.

Toxoɖɔgbɛ tɔn

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Toxoɖɔgbɛ Bloc Républicain (BR) tɔn sin asya glɔ wɛ é sɔ'ɛ ɖɛmɛnu ɖé.