Aller au contenu

Romuald Wadagni

Bɛ̌ sín Wikipedya

Romuald Wadagni

Romuald Wadagni
Ganhɔnyitɔ zɔ tɔn
Togán é glɔ é ɖé é: Patrice Talon
Acɛkpikpa é glɔ é ɖé é: Talon I kpodo II kpo
Ganhɔnyitɔ é gudo é jɛ é: Komi Koutché
Gbɛ tɔn
Azan é gbé é ji ɖé é: 20 ayidosùn 1976
Fǐ é ji ɖé é: Lokosa (Benin)


Romuald Wadagni ɔ, é ji i ɖo azǎn 20 gɔ ɔ ayidosùn xwe 1976 tɔn mɛ ɖo Lokosa ɖo Benɛɛto mɛ. É wɛ nyí ganhɔnyitɔ ěe kpacɛ do akwɛzinkan Benɛto ɔ tɔn wu e. Komi Koutché wɛ é dyɔ sín nɔtɛn enɛ. Xwè afɔtɔn nukun we (17) wɛ Romuald Wadagni w'azɔ xɔ̀ ɖo gbeji hwɛ́ cóbo wa nyi ganhɔnyitɔ akwɛzinkan tɔn ɖo azǎn 7 gɔ ɔ liyasùn xwe 2016 ɖo acɛkpikpa Tanlon kaka jɛ ehɔnmɛ.

Jɔwunjɔjagbɛ tɔn

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Benɛto mɛ wɛ é ji Romuald Wadagni ɖé, ɖo xwe 1976 tɔn mɛ. Tɔ́ tɔn ɔ wemasetɔ ɖaxo ɖokpo wɛ bo ɖo kunnuɖewema do "ENSAE"

Wemaxɔmɛ yiyi tɔn

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Romuald Wadagni ɔ ɖo kunnuɖéwema "BAC" tɔn ɖo Benɛɛto mɛ cobo wa din nukplɔnkplɔn tɔn d'enu ɖo "France".