Aller au contenu

Robert Sastre

Bɛ̌ sín Wikipedya

Robert Sastre

Sinsɛnzɔ tɔn

Yɛhwenɔgán igleja kanɖo Lokosa tɔn

2 Xwéjísùn 1971 – 16 Alunsùn 2000
Azan é gbé é ɖo wuntwin é: 21 woosùn 1952
Mɛ é gudo é jɛ é : Christophe Adimou
Mɛ é jɛ gudo ni é : Victor Agbanou

Gbɛ tɔn
Azán é gbé é ji ɖé é : 7 Ayidosùn 1926
Fǐ é ji ɖé é : Glexwé
Azán é gbè é kú é : 16 Alunsùn 2000
Fǐ é é ku ɖé é: Kutɔnu

Robert Sastre nyí yɛhwenɔgán Igléja Katolika tɔn ɖo Benɛɛto mɛ. È jì i ɖò azǎn 7gɔ́ àyìdósùn xwè 1926 tɔn mɛ ɖò Glexwé b'ɛ kú ɖò azǎn 16gɔ́ alunsùn xwè 2000 tɔn mɛ. È sɔ́'ɛ yɛhwenɔ ɖò xwè 1952 tɔn mɛ bó sɔ́ ɛ yɛhwenɔgán igleja kanɖo Lokosa tɔn sin xwè 1972 tɔn mɛ yi jɛ hwenu ee kú é[1].

Tan gbɛ tɔn tɔ́n

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nuwlǎnwlǎn é ca kan xa élɔ é

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]
  1. Un exemple de vie : Mgr Robert Sastre (1926-2000) : Évêque de Lokossa-Bénin (1972-2000)