Aller au contenu

Nukúntɔnɔ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nukúntɔnɔ wɛ nyi wɔnɖowunanɔ ee nukun tɔn ɖokpo alo we lɛ ma nɔ lɛ mɔ nu a e. Mɛ ɖe lɛ nɔ jɔ kpo nukuntintɔn kpo, loɔ mɛ gege nɔ wa tɔn nukun ɖo gbɛzizan yétɔn hwenu ɖo alɔkpa gégé mɛ.

Yiɖé yiɖé

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Bo na do yi fi ɖé ɔ, nukúntɔnɔ lɛ nɔ hɛn kpo, alo nɔ cyɔn Gannukún wiwi. Ɖo tò ɖé lɛ mɛ ɔ, é nɔ kplɔn nu cuku bɔ yé na do sixu sɔ ali xlɛ nukúntɔnɔ lɛ.

Nu e nɔ zɔ́n bɔ é nɔ tɔn nukun lɛ é

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]
  • Azɔn
  • Numaɖu ganji
  • Tɔ kpo nɔ kpo sin hun
  • Akoba

Nuwlanwlan e ca kan xa elɔ lɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]