Aller au contenu

Neymar

Bɛ̌ sín Wikipedya

Neymar da Silva Santos Júnior alo Neymar Júnior, b'ɛ ji i ɖo azǎn atɔɔn gɔ ɔ zofinkplɔsun xwè 1992 tɔn mɛ, ɔ nyí Brazil-vì, balɔnxotɔ bo do balɔnxogbɛta Al Hilal tɔn mɛ.

Tan tɔn kléwun

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

E nyí mɛɖaxóví ɖé bɔ è nɔ ylɔ́ ɛ ɖɔ mɛɖaxɔ́ví, bɔ è nɔ lɛ́ ylɔ́ ɛ dó ɖɔ mɛɖxóví ɖagbe ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ, bɔ è ka nɔ mɔ ɛ dó mɔ mɛɖaxò Brazil tɔn ɖagbe hugǎn ɖò gbɛ̀ tɔn mɛ. Neymar wǎ yì yì yì yì ɖó nǔ 100 ɖó klúbu atɔn lɛ́ɛ jí, bɔ é nyí mɛvívɛ́ ɖé ɖò mɛvívɛ̌mɛví lɛ́ɛ mɛ bɔ nǔ enɛ jɛ.

Neymar wá jɛ nukɔn ɖò Santos, fí e é bló azɔ̌ tɔn tɔn tɔn ɖò xwè 17 mɛ é. É wá nyí mɛ nukɔntɔn ɖò Brazil tɔn bɔ é ɖu Copa Libertadores ɖò 2011 ɖò Santos mɛ, bɔ é nyí mɛ nukɔntɔn sín xwè 1963 tɔn gudo. É nyí mɛ bɔ è ylɔ́ ɖɔ South American Footballer of the Year ɖò xwè 2011 kpo 2012 kpo mɛ, bɔ é yi yì Erɔpu bo wá jɛ Barcelone mɛ ɖò xwè 2013 mɛ. Ðò xwe tɔn wegɔ́ ɔ mɛ ɔ, ɖò Barcelonà tɔn sín ahwankpá atɔn mɛ ɖò Lionel Messi kpo Luis Suárez kpo mɛ, bɔ è ylɔ́ ɛ ɖɔ MSN, é ɖu ɖò Liga, Copa del Rey, kpo UEFA Champions League kpo sín kontinɛntinu tɔn lɛ mɛ; é nyí mɛ e ɖó tɛn ɖaxó ɖò Champions League sín xwe ɔ mɛ é. ɖò nǔ dó wɛ bo na nyí mɛɖaxó ɖò klúbu ɔ mɛ, Neymar jó Barceloná dó bɔ é yì Paris Saint-Germain (PSG) ɖò 2017 mɛ ɖò €222 million sín akwɛ́ jí, bɔ é nyí mɛɖxó xɔ akwɛ́ hú mɛɖaxɔ́ lɛ́ɛ bǐ.[xlɛ́n 1] Ðò xwe tɔn nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, è ɖè Neymar ɖó Ligue 1 Player of the Year bɔ é ɖu Ligue 1 sín titlu nukɔntɔn ɔ, bɔ é ɖu ɖò é mɛ azɔn ɛnɛ lɛ. Hwenɛ́nu ɔ́, é ɖò PSG sín ahwan mɛ bɔ é wá yì Champions League sín fináló nukɔntɔn ɔ́ mɛ. Ðò xwè 2020-21 ɔ, Neymar bló bɔ é nyí mɛ e ɖó nǔ hú gǎn ɖò Brazil tɔn mɛ ɖò Champions League sín hwenuxó mɛ é. Nǔgbomɛ lɛ́ɛ zɔ́n bɔ Neymar ɖò PSG mɛ̀, bɔ ɖò xwè 2023 mɛ̀, ɖò xwè ayizɛ́n gudo ɔ́, é ɖ'alɔ Al Hilal ɖò ali ɖagbe ɖé jí.

Neymar jɛ azɔ̌ tɔn nukɔn nú Brazil ɖò xwè 18 mɛ, é nyí mɛ e hú gǎn mɛ e nɔ ɖó goli ɖò gbɛ̀ tɔn mɛ lɛ é bǐ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ, ɖó goli 79 ɖò nǔwiwa 128 mɛ. É ɖu ɖò FIFA Confederations Cup ɖò xwè 2013 mɛ, bo ɖu Golden Ball. Ðò xwe 2014 tɔn mɛ ɔ, è ylɔ́ ɛ ɖɔ Dream Team. Ðîçâèòêó â Copa América 2015 ïðèáûëî çàïàñåí, ïðè êîòîðîì âîøåë â ãîðîä Êðûìà â 2016 ãîäó, ïðè÷åì â 2012 ãîäó óæå óñïåëà ñáîðíèê ñáîðíîé Ðîññèè. É jó azɔ̌ tɔn dó bɔ é ɖ'alɔ ɖò gbɛ̀ ɔ́ sín xɛ́nxámɛ ɖò xwè 2018 mɛ, bɔ ée é jɛ Copa América 2019 tɔn jí ɖó nǔ nyanya ɖé wu ɔ, é d'alɔ Brasili tɔn bɔ é wá yì tɛn wè ɖò xwè 2021 mɛ, bɔ é ɖu ɖ'alɔ ɖo mɛɖesunɔ tɔn lɛ́ɛ mɛ ɖò tɛn ɖaxó mɛ. Ðò gbɛ̀ ɔ́ sín xwetɔ́n 2022, é wá jɛ Pelé kpo Ronaldo kpo mɛ bo nyí Brasilianu e jɛ gol ɖ'é jí ɖò gbɛ̀ ɔ̀ xwetɔ̀n atɔn mɛ é. Neymar ɖu Samba Gold è è ɖ'ɛ́n ayi ayizɛ́n, bɔ è nɔ ná mɛ Brazil tɔn e ɖò azɔ̌ wa wɛ ɖò Erɔpée é.

Neymar wá yì tɛn atɔngɔ́ ɔ́ mɛ ɖò FIFA Ballon d'Or ɖò xwè 2015 kpo 2017 kpo mɛ, è ɖè é sín FIFA Puskás Award, è ɖè ɛ ɖò FIFA FIFPro World11 kpo UEFA Team of the Year kpo mɛ azɔn wè, bɔ é ɖè UEFA Champions League Team of the Season azɔn atɔn. É ɖò tɛnkpɔn ɔ mɛ bɔ é ɖò mɛ nukúnɖéjí hugǎn ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é mɛ. SportsPro sɔ́ ɛ ɖɔ mɛvívívíví e ɖò nǔ lɛ́ɛ mɛ hú mɛvívíviví lɛ́ɛ bǐ wɛ ɖò gbɛ̀ ɔ́ mɛ ɖò xwè 2012 kpo 2013 kpo mɛ, bɔ ESPN ɖɔ é nyí mɛvíví vívívíví víviví e ɖò gbɛ̀ mɛ hú mɛ bǐ ɖò xwè 2016 mɛ é. Â 2017 ãîäó Time wǎ ɖ'é mɛ ɖò mɛ 100 mɛ e ɖó nǔɖaxó hugǎn ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é sín nùxomɛ mɛ. Ðò 2018 ɔ, France Football sɔ́ Neymar ɖó tɛn mɛ atɔngɔ́ ɔ́ mɛ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ. Ðò xwè jɛ nukɔn ɔ, Forbes sɔ́ ɛ ɖó mɛ atɔngɔ́ ɔ́ mɛ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ bɔ è nɔ sú akwɛ́ hugǎn é, bɔ é wá jɛ tɛn ɛnɛ mɛ ɖò xwè 2020 mɛ.