Nɔ Tèrèsa Kalkutta tɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya
Nɔ̀ Teresa Kalkutta tɔn

Nɔ̀ Teresa Kalkutta tɔn nyí yɛhwè ɖokpo ɖo Igleja Katolika mɛ̀.

Tan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nɔ̀ Tereza ɔ́' Albanés éyɛ́ wɛ́ nyí sinsɛn katolika, bɔ è sɔ́ ɛ dó akɔta Ɛ́ndíi tɔn mɛ, é wɛ́ nyí misiɔ́nnɔ ɖò Ɛ́ndíi, é wɛ́ nyí Nobel Peace Prize wínnyáwínnyá ɖò 1979. È ji i ɖo 26 avivɔsùn 1910 ɖo Üsküb b'ɛ ku ɖo 5 zoosùn 1997 ɖo Calcutta (Indetò mɛ), è tuùn i ɖó azɔ̌ ɖagbe e é wà nú mɛɖesunɔ tɔn lɛ é kpo gbɛta sinsɛn tɔn e è nɔ ylɔ ɖɔ "Missionnaires de la Charité" é kpo wu.

Azɔ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

É jɛ nukɔn ɖò nɔví nyɔnu Lorette tɔn mɛ, bo gosin agun enɛ mɛ ɖò 1949 bo wá xwedó ylɔ̌ e è ylɔ ɛ é, bo wá jɛ agun éɖesunɔ tɔn mɛ ɖò 1950. Azɔ̌ tɔn e é nɔ wà xá mɛ e ma ɖó akwɛ́ ǎ lɛ é ɔ́ bɛ́ sín vǐ e nɔ nɔ ali jí lɛ́ɛ sín azɔ̌ jí, bɔ é hun azɔ̌xwé e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Kalighat é ɖò Calcutta. É sɔ́ gbɛ̀ tɔn jó nú wamamɔnɔ lɛ́ɛ, azinzɔnnɔ lɛ́ɛ, mɛ e è gbɛ́ dó lɛ́ɛ kpo mɛ e ɖò kúdonu lɛ́ɛ kpo nú xwè kanɖé (40) jɛji, ɖò Inde jɛ nukɔn bɔ cáká yì tò ɖevo lɛ́ɛ mɛ. É nɔ́ kpé nukún dó azɔ̌ e è nɔ ylɔ́ ɖɔ "Missionnaires de la Charité" é wu. Hwenu e é kú é ɔ, ye nɔ kpé nukún dó azɔ̌ 610 jí ɖò tò 123 mɛ, ɖò azɔ̌ enɛ lɛ mɛ ɔ, ye nɔ kpé nukún dó nùɖuɖu lɛ, xwédo lɛ sín azɔ̌ lɛ, adɔxɔ lɛ, wemaxɔ lɛ, fí e è nɔ kpé nukún dó mɛ e nɔ kú lɛ é wu, kpo xwé e mɛ è nɔ kpé nukún dó mɛ e nɔ mɔ azɔn lɛ é wu é.