Nùxwasùn

Bɛ̌ sín Wikipedya
(É ɖyɔ ali nǐ sin Nùxwasun)

Nùxwasùn ɔ wɛ nyí sùn atɔɔn gɔ é ɖò xwé ɔ mɛ é.

Tínmɛ̀ tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nùxwasùn ɔ tínmɛ̀ tɔ̀n wɛ nyí sùn é mɛ é nɔ xwá glé lɛ é.

Xìxà tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]