Lidósùn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Lidósùn ɔ wɛ nyi sun ɛnɛ gɔ é ɖo xwé ɔ mɛ é. É wɛ jɛ Xwejísun gudo.

Tínmɛ tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Lidósùn ɔ tínmɛ̀ tɔ̀n wɛ nyí sùn é mɛ é nɔ dó lì ɖé é.

Xìxà tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]