Mɛɖeesijijɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Mɛɖeesijiɛjjɛ ɔ nǔ taji wɛ, b'ɛ do nɔ tlɔn mɛkannu bo nyi mɛɖé. É ɖé ɖo ali gégé xo.

Mɛɖeesijiɛjjɛ tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Mɛɖeesijiɛjjɛ ɖé ɖo akwɛ lixo, ɖo nulinlin lixo.

Ɖagbé tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Enyí a nyǐ hwiɖee ɔ, nukɔnyiyi towe sín kan xo wɛ a ɖe nɛ́, bo lɛ ɖò to towe sín kan xo wɛ̰. Mɛɖeesijijɛ ɖě ka zɛ̀ gbe wú ǎ ɖó gbe wɛ nyí alya.