Lokotín

Bɛ̌ sín Wikipedya
Lokotín Afrika gbeji tɔn

Lokotín tɛnmɛ tɛnmɛ wɛ ɖe. Nuwlanwlan elɔ na kɛnu do lokotin Aflika gbeji tɔn wu.

Fi e nyíkɔ ɔ gosin e[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖo flansegbe mɛ ɔ, e nɔ ylɔ́ atín nɛ ɔ ɖɔ Baobab . Nyikɔ nɛ ɔ wukun sn Arabu mɛ: "abu hibab", bɔ tinmɛ tɔn nyi "atínsinsɛn e ɖó kwin gěgé é" . Nugbo ɔ sínsɛ́n dokkp ɖokpo cí gǒjíblánú ɖɔhun bo nɔ hɛn atínkwín kanweko mɔkpan.

Wujɔnu tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Zinzan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Atín ɖaxó e è nɔ ylɔ ɖɔ lokotin é xlɛ́ ɖɔ tɔ e ɖò fí ɔ́ kún gɔ́ngɔ́n ó, bɔ è hɛn ɔ, è na kun tɔjɔtɛn ɖò fínɛ́. Ðò hwexónu ɔ, gletoxo lɛ nɔ jɔ ɖò atín ɖaxó enɛ lɛ kpá. E nɔ zan atin nɛ ɔ sin wujɔnu lɛ ɖo ali wɔbuwɔbu nu.

Nǔɖuɖulixo[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Atínsinsɛn tɔn

Lokotin sin sinsɛn ɔ nuɖuɖu wɛ. É ɖó vitamine B1 kpo vitamine C kpo tawun, bɔ kalisiyɔ́mu e ɖe mɛ e hungan ee ɖo anɔsin mɛ e azɔn we. É nɔ́ lɛ́ sɔ́ atínsinsɛn nɛ ɔ do blo bya kpo ahan gege ɖevo lɛ kpo na.

Atinkwin tɔn

Ðò Kayes (Mali) ɔ, yɔkpɔvu lɛ nɔ zán atínkwin ɔ lɛ́ɛ dó bló bɔnbɔn ná, ɖó è nɔ wli ɖɛ lo bo nɔ vivi. Ɖo Tanzanie ɔ́ e ze blo nùɖuɖu e è nɔ ylɔ́ ɖɔ mbuyu é.

Baobábu sín atínkwin lɛ́ɛ ɔ́, è nɔ lɛ́ mɛ bo nɔ ɖu ye. É nɔ́ wà ɖagbe nu agbaza rawun.

È nɔ lɛ́ zán dó ɖyɔ́ kafe alǒ dó ɖè ami e è nɔ ɖu é.

Ɖɔ tɔn

Atín yɔkpɔ́vú lɛ sin ɖɔ nɔ cí Kalɔtu ɖɔhun bɔ e nɔ ɖu.

Ama tɔn
e sɔ lokotínma sin linfin do ɖo nuɖuɖu ɖa na wɛ

Baobábu sín ama e nɔ ɖó nùtínnúmɛ bo nɔ ɖó calcium, fer, potassium, magnésium, manganese, phosphore kpo zinc kpo tawun. E nɔ ɖa bo nɔ nu.

Ðò Senegaltò mɛ ɔ, lalo ɔ wɛ nyí lokotínma xuxu bɔ è nɔ dó nuɖuɖu kpo nusunnu lɛ́ɛ mɛ, ɖo taji ɔ hwenu e è nɔ bló couscous ɔ.

Lanmɛsnyɛ Linu[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Baobábu ɔ è nɔ ylɔ́ ɖɔ "atín gbɛ̀ tɔn" alǒ "atín azɔngblétɔ́ tɔn" ɖó ɖagbe wɔbuwɔbu e nɔ wà ɖo lanmɛnanɔganji Linu e.

Atínsinsɛn ɔ

È nɔ ɖa atínsinsɛn bo nɔ nu sin tɔn ɖò gbɔ xomɛsla kpo zansukpɛzɔ́n kpo na.

Ama ɔ kpo akpa ɔ kpo

E nɔ zan ɖo gbɔ zansukpɛzɔ́n kpo azɔn gege ɖevo lɛ.

Zinzan ɖ'ali ɖevo nu[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

e sɔ lokotin sin wujɔnu ɖo blo akpo na