Aller au contenu

Klutɔ

Bɛ̌ sín Wikipedya
Klutɔ́

Klutɔ́ b'ɛ ylɔ ɖɔ Egungun ɖo ayɔnugbè mɛ‚ Kouvitɔ ɖo gungbè mɛ‚ nyi vodun kpajlɛ gbeyiɖɔ mɛ kŭkǔ lɛ tɔn kabì mɛ é kǔ bó lɛkɔ wǎ lɛ̀. Dɔdo yétɔn gò sìn ayɔnugbéjì bó gbayi ɖò Glexwé ɖéssou ɖo Benɛɛtò mɛ.

Tǎn yétɔ́n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖo ayɔnulɛ̀ gɔ́n ɔ‚ mɛ é kŭ yi fi tì ǎ. Xùn mɛ lɛ nɔ ɖé klutɔ́ tɔ́n nŭ nuwìwǎ cìɔ́ tɔn do tajì bo nɔ cǎ yɛsun kan xǎ gbɛtɔ é ɖo gbɛ lɛ̀. Klutɔ lɛ̀ nɔ lɛvɔ tɔn nǔ hùnxwɛ‚ vodunxwé‚ kpodo yɛsùn nǔ lɛ̀ kpǒ. Yé nɔ́ dó ayɔnugbé ɖó ayɔnugbéjì‚ awonlì wɛ dodo yetɔn ɖé.

Yé nɔ ɖo nǔ vovo é jɛ xǎ aziza klutɔ́ ɖokpo ɖokpo tɔ́n é‚ bó nɔ ɖǔ wé ɖo vodun hɛvioso sìn hun‚ Ogbon jì. Mɛ é nɔ kpé nunkún yé ǔ nɔ nyi Balɛalagba xo kpó nǎ[1].

Klutɔ lɛ̀[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. https://www.chateau-vodou.com/egungun/