Aller au contenu

Kɔnyasun

Bɛ̌ sín Wikipedya

Kɔnyasun ɔ wɛ nyi sun wǒ gɔ é ɖo xwé ɔ mɛ é. E wɛ jɛ gudo nu Zǒsùn.

Tinmɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Kɔnyasun ɔ tinmɛ tɔn wɛ nyi sun é mɛ é nɔ yan kɔ ɖé bo na do gba xɔ ɖé é.

Xixa tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]