Aller au contenu

Judá

Bɛ̌ sín Wikipedya
Judá Isikaliɔ́ti ɔ́

Judá Isikaliɔ́ti alo Judá Isikaliɔ́ti ɔ, mɛsɛ́dó Jezu Nazalɛ́tinu ɔ́ tɔn wěwe lɛ́ɛ ɖokpó wɛ é nyí, lě e è nɔ ylɔ́ ɛ gbɔn ɖò sinsɛn Klisanwun tɔn mɛ é.

Tan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

É ɖò wɛn ɖɔ Judá wɛ zɔ́n bɔ vɔ̌sánú-xwlémawutɔ́ ɖaxó e ɖò Jeluzalɛmu lɛ́ɛ wlí Jezu bo kplá ɛ yi Ponci Pilátu gɔ́n. É ɖò tutoblonunu lɛ bǐ mɛ bɔ è nɔ ylɔ ɖɔ mɛ e nɔ jó mɛ dó é.

Ku tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

E ɖo kan kɔ bo ku