Aller au contenu

Isidore de Souza

Bɛ̌ sín Wikipedya

Isidore de Souza

Sinsɛnzɔ tɔn

Yɛhwenɔgán igleja kanɖo Kutɔnu tɔn

27 Woosùn 1990 – 13 Xwéjísùn 1999
Azan é gbé é ɖo wuntwin é: 8 Liyasùn 1962
Azan é gbé é junjɔn azinkpo ɔ ji ɖé é: 8 Woosùn 1981
Mɛ é gudo é jɛ é : Christophe Adimou
Mɛ é jɛ gudo ni é : Nestor Assogba

Mɛbɔdo yɛhwenɔgán igleja kanɖo Kutɔnu tɔn wu

17 Liyasùn 1981 – 27 Woosun 1990

Gbɛ tɔn
Azán é gbé é ji ɖé é : 4 Lidosùn 1934
Fǐ é ji ɖé é : Glexwé
Azán é gbè é kú é : 13 Xwéjísùn 1999
Fǐ é é ku ɖé é: Kutɔnu

Isidore de Souza, b'ɛ ji i ɖo azǎn ɛnɛ gɔ ɔ (4) Lidosùn xwè 1934 tɔn mɛ ɖo Glexwé ɔ, nyi yɛhwenɔgan Iggléjá Katolika tɔn. É nyi yɛhwenɔgan nu yɛhwenɔxwedo Kutɔnu tɔn bɛ sin azǎn kǒ atɔɔn nukun wè gɔ (27), woosùn xwè 1990 tɔn yi jɛ hwenu é nyi matintɔ é ɖo azǎn w'atɔn gɔ ɔ (13) Xwéjísùn xwè 1999 tɔn mɛ.

É do wuntun Isidore de Souza, b'ɛ huzu yɛhwenɔ ɖo xwè 1962 tɔn mɛ. É kplɔn wéma gɔ nu wéma ɖo yovoto Roma tɔn mɛ bo nɔ fǐ nɛ hwenu ě blo kplé ɖaxo yɛhwenɔgan lɛ tɔn é ylɔ ɖɔ Vatican II é.

É wa kplɔn wéma mɛ ɖo wémaxɔmɛ sinsɛnnuwiwa tɔn Abidjan tɔn lo bo w'azɔ nu ɖyɔɖyɔ wémaxɔmɛ ɔ tɔn b'ɛ huzu Wemaxɔmɛ Igléja Katolika hwéyixɔwají Aflika tɔn ee ylɔ ɖo Flanségbèmɛ ɖɔ Institut catholique de l'Afrique de l'Ouest é.

Yɛhwenɔgan Isidore de Souza wɛ nyi gan nu gbɛta é xwé aza ɖo tá nu kple ɖaxo è blo ɖo Benɛɛto mɛ ɖo zoflinplɔsun xwe 1990 tɔn mɛ e ɖo PLM Aledjo b'ɛ ylɔ ɖɔ Conférence nationale é. É lɛ nyi gan nu Gbɛta ɖaho ě sɔ do té, ɖo kplé nɛ gudo e bo na do kpénukun do titomɛ Benɛɛto tɔn lɛ wu b'ɛ ylɔ ɖɔ Haut Conseil de la République ɖo flanségbèmɛ é.

Kunnu ee ɖé nǐ lɛ é

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖo Glexwé ɔ, é gba wemaxɔmɛ ɖokpo lobo sunnyǐ ɖɔ Isidore de Souza.

Nuwlǎnwlǎn é ca kan xa élɔ é

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]