Gbɛɖegbè

Bɛ̌ sín Wikipedya

Gbɛɖegbè

Acɛkpikpa
To é mɛ é ɖé e : Benɛ
Tokpɔn é mɛ é ɖé e : Litoralu
Tokpɔnla é mɛ é ɖé e : Kutɔnu
Tokpɔnlavi é mɛ é ɖé e : W'atɔ̀n gɔɔ Kutɔnu tɔn
Tovi lɛ

Gbɛɖegbè ɔ, slata ɖokpo wɛ é nyi ɖò Tokpɔnlavi w'atɔn gɔ ɔ Kutɔnu tɔn mɛ ɖò tokpɔn Litoralu tɔn mɛ ɖo Benɛɛto ɔ́ mɛ.

Fitɛ è kà hɛ̀n ɔ́ e na mɔ ɛ ɖe?[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Gbɛɖegbé ɔ toxo hùnnukún Kutɔnu tɔn mɛ wɛ é ɖe, bo ka nyí slata ɖokpo ɖò ayizɛn e nyi tokpɔnlavi 13ɔ Kutɔnu tɔn lɛ é mɛ. Slata nɛ lɛ wɛ nyi Agla, Misité, Ayibatɛn, Hwenusu kpó Axɔgbohwɛ kpó.

Mɛ nabi ka ɖo Slata nɛ ɔ mɛ?[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Kɛ́nxokple CBMS tɔn e tutomɛ 9ɔ kplekplemɛ PEP tɔn zan sinkɔn tɔn e ɖexɛlɛ ɖɔ slata Gbɛɖegbe tɔn ɔ, ɖó gbɛtɔ hú slata ɖelɛ.