Aller au contenu

Flansétò

Bɛ̌ sín Wikipedya

Flansétò

Toxo nukundéjí tɔn: Paris
Ga ɖiɖi tɔn: 672. 051 km²
Tovi: 68 373 433
Togán tɔn: Emmanuel Macron

Flansétò nyí tò ɖé azinkan tɔn jijǎn nyĭ ɖo hwéyixɔtɛn yovogbeji, Elɔpu tɔn.

Tò é lɛlɛ do é lɛ é

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Tò é lɛlɛ do Flansétò lɛ wɛ nyí Belgiktò, Lusemburgtò, Gɛmatò, Suissetò, Monakotò‚ Italietò, Espagnetò. E maa dogbó xǎ Brésiltò‚ ɖo Amerika gbéjì kpo Holandetò kpǎn.

Gbè é è nɔ dó ɖo Flansétò mɛ lɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Gbé vovo kanɖé gban atɔ̀n (75) wɛ Flansévì lɛ bì nɔn ɖò. Amɔ̀n‚ flansegbe wɛ kǎ nyĭ gbe é e sɔ ɖò tajì é[1].

  1. https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/langue-francaise-et-langues-de-france/Agir-pour-les-langues/Promouvoir-les-langues-de-France