Dotoxwe

Bɛ̌ sín Wikipedya

Dotoxwe ɔ, fǐ é yi hwenu ée ɖo azɔn jɛ wɛ b'a do mɔ azɔngbɔ. Doto lɛ nɔ w'azɔ ɖo finɛ.

Dotoxwe ɖo Benɛɛtò mɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖo Benɛɛtò mɛ, dotoxwe gégé wɛ ɖé. É ɖé axɔsu tɔn alo mɛ kpaa tɔn.