Doto

Bɛ̌ sín Wikipedya
Doto

Doto ɔ, mɛ é nɔ kpénukun mɛ wu hwenu ée ɖo azɔn jɛ wɛ é wɛ. Yé nɔ ho kan nu azɔn é jɛ wɛ yéɖée na sixu gbɔ. Dotoxwe wɛ yé nɔ w'azɔ ɖé.

Dotozɔ é ɖé lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Doto dokpo dopko wɛ ɖo azɔ tɔn. É ɖé:

  • Doto ée nɔ kpé nukun doo hunkɛn wu
  • Doto ée kpénukun do taglomɛ wu
  • Doto vìjinumɛtɔ lɛ
  • Doto ée kpénukun do yɔkpɔvu lɛ wu
  • Doto ée kpénukun do mɛxo lɛ wu

Fi é énɔ w'azɔ ɖé[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Dotoxwé lɛ wɛ doto lɛ nɔ w'azɔ ɖé. Dotoxwé axɔsu tɔn alo mɛ kpaa tɔn.

Kancica[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Doto Azɔngbletɔ