Bernardin Gantin

Bɛ̌ sín Wikipedya

Bernardin Gantin

Sinsɛnzɔ tɔn

Yɛhwenɔgan azavɔvɔnɔ

Azan é gbé é ɖo wuntwin é: 14 Alunsùn 1951
Azan é gbé é junjɔn azinkpo ɔ ji ɖé é: 27 Ayidosùn 1977

Gbɛ tɔn
Azán é gbé é ji ɖé é : 8 Nuxwasùn 1922
Fǐ é ji ɖé é : Tɔfɔ ɖo Benɛɛto mɛ
Azán é gbè é kú é : 13 Nuxwasùn 2008
Fǐ é é ku ɖé é: Yovotomɛ ɖo "Paris"

Bernardin Gantin é ji ɖo azǎn 8 gɔɔ nuxwásùn xwè 1922 tɔn mɛ ɖo Tɔfɔ Danxomɛ hwenu, bɔ é wa kú ɖo azǎn 13 gɔɔ nuxwásùn xwè 2008 tɔn mɛ ɖo "Paris". Yɛhwenɔgan, azavɔvɔnɔ, hɔnyitɔ benɛtovi tɔn ɖokpo wɛ é nyi bo w'azɔ́ gègé ɖo acɛkpikpa Papa tɔn mɛ ɖò Hlɔma tò mɛ.

Gbɛ̀ tɔn sín tàn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖo xwè 1936 tɔn mɛ wɛ Bernardin Gantin yí yɛhwenɔgleta "Saint -Gall" tɔn ěe ɖo Glexwé bɔ é wa sɔ́ ɛ yɛhwenɔ ɖo azǎn 14 linyasùn xwè 1951 tɔn mɛ. É lɛ nɔ yɛhwenɔgleta ɔ bo huzu nukplɔnmɛ́tɔ linsinmɛtɔn có bo wayi dlɛn nukplɔnkplɔn tɔn dénu ɖo azɔmɛxwé linsinmɛtɔn ěe nyi "Saint Pierre" ɖo Hlɔma é ɖo xwè 1953 tɔn mɛ. É kplɔn nú ɖo Kplɔnyijibalavɔ "Pontificale urbanienne" tɔn kpodo "Latran" tɔn kpan mɛ bo yí Kunnuɖéwema ɖaxo ɖo sinsɛnnuwiwa Mawu tɔn kpodo sɛ́n kpo mɛ.

Yɛ̀hwenɔgannyinyi kpo azɔ́wiwa tɔn kpan[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ée Yɛ̀hwénɔxɔsu Papa ɖé nyǐ, bó sɔ́ ɛ ɖò azǎn 11 gɔɔ woosùn xwè 1956 gɔɔ mɛtɔn Yɛhwénɔgan alɔ̀domɛ̀tɔ́ ɖò Igléjà kánɖo kutɔnu tɔn nú é ɔ̀,Yɛ̀hwénɔ̀gán azàvɔ̀vɔ̀nɔ̀ Hɔ̀nyitɔ́ Tisserant wá ɖó àlɔ̀ tá n'i ɖò Hlɔ̀ma ɗò azǎn 3 gɔɔ zofinkplɔ́sun xwè 1957 gɔɔ mɛtɔn,bɔ̀ é lɛ̀kɔ wa Dànxòmɛ̀ éè ɗò Benɛto nyi wɛ̀ éhɔ̀nmɛ̀ din é. Enɛ ɔ gudo ɔ́, azǎn 5 gɔɔ alunsun xwè 1960 gɔɔ mɛtɔn ɔ́, é wa sɔ́ ɛ̀ júnjɔ́n Yɛ̀hwénɔgan sín àzinkpoji bɔ̀ é jɛ̀ Yɛ̀hwénɔgan Parisot sín tɛ̀nmɛ̀ bó nyí Yɛ̀hwénɔgan kutonu tɔ́n. Azɔ̌ nɛ́ ɔ́ wɛ́ wa kaka yi jɛ̀ xwè 1971 gɔɔ mɛ̀.Bó nyí mɛ̀wi vi nukɔn nukɔn tɔn éé nyí Yɛ̀hwénɔgan ɖò Igléjà katolika mɛ̀ é[1].

Nyíɖíɖé tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. http://www.zenit.org/article-17959?l=french