Azwi

Bɛ̌ sín Wikipedya
Azwi
Azwivi

Azwi ɔ nyi kanlin ɖé bo ci asé ɖɔwun bɔ e nɔ nyi ɖo xwegbé. Ɖo yovogbemɛ ɔ e nɔ́ nyí le lapin. Gbémɛ tɔn lɔ mɔ ɖé bo nɔ nyi le lièvre.

Xixa tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Kanlin alɔkpa e wɛ e[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Azwi e è nɔ hɛn dó xwé é nɔ́ vɛwǔ bo nɔ́ nɔ gbɛ̀ nú xwè 5 jɛ 8 ɖò ayizoko e è nɔ hɛn dó gle mɛ lɛ́ɛ mɛ, bɔ azwi e è nɔ hɛn dó xwé é nɔ́ nɔ gbɛ̀ nú xwè 10 jɛ 12 jɛ 15 ɖò ayizoko mɛ. É ɖò có é nɔ́ nyí mɛtí ǎ, bó nɔ́ ɖó tò tɔn tawun, é nɔ́ nyɔ́ vǐ tawun, bɔ è nɔ jì vǐ gègě ɖò táan klewun ɖé mɛ, ɖò taji ɔ, ɖò fí e è nɔ sɔ́ ɛ dó jla ajɔ̌ ɖè lɛ é. E nɔ sɔ́ ɛ dó ba lan kpo avɔ kpo ɖò taji, amɔ̌, è nɔ lɛ́ sɔ́ ɛ dó ba ɖa lɛ́ɛ ɖó kokló angora lɛ jí. É nɔ́ dó gǎn, é tlɛ nɔ́ yí wǎn nú gbɛtɔ́ lɛ́ɛ, có é nɔ́ dó gbɛ̀ xá ye ɖò yɔkpɔ́vú hwenu, è nɔ lɛ́ zán ɛ dó mɔ kanlin e è nɔ dó wǔzɔnǔ nú nǔ lɛ é, bɔ égbé ɔ́, é nyí kanlin e è nɔ yí wǎn na tawun é ɖé, ɖò taji ɔ́, é nyí avǔví kpɛví lɛ́ɛ, bɔ è nɔ bló akɔjijɛ lɛ́ɛ.

Wutu tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]