Azan nyɔnu lɛ tɔn ɖò wɛkɛ ɔ mɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya
Azan nyɔnu lɛ tɔn ɖò Kamerountò mɛ

Azan nyɔnu lɛ tɔn ɖò wɛkɛ ɔ mɛ nɔ tiin ɖo azan 8ɔ nuxwasun tɔn gbe.  Azǎn gbɛ̀ ɔ tɔn ɖé wɛ bɔ è nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú nyɔnu lɛ bǐ ɖɔ ye ni fun ahwan bo na dó ba acɛ yetɔn lɛ tɔn, ɖò taji ɔ, bo na dó ba bo na dó sú kún dó nú nùwalɔ mɛ e è nɔ ɖó xá sunnu lɛ é.

Tan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Xota lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖuɖu tɔn ɖò gbɛ ɔ mɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖuɖu tɔn ɖò Bénɛ tomɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖò Benɛɛtò mɛ ɔ, nyɔnu lɛ nɔ ɖu xwè nɛ ɔ ganji tɔn. Ye nɔ ze avɔ bo nɔ tɔ bo nɔ xwe tabla d'eji. Ye nɔ kple bo nɔ lin tamɛ ɖo nyɔnu Bɛnɛvi lɛ sin ninɔmɛ wu, bo nu nyɔnu lɛ ɖesu na sixu ɖo nukun yiyi ɖokpo ɔ xa sunnu lɛ.